catalog

Identity v2, v3

catalog list

List services in the service catalog

os catalog list

catalog show

Display service catalog details

os catalog show
    <service>
<service>

Service to display (type or name)