identity provider

Identity v3

Requires: OS-FEDERATION extension

identity provider create

Create new identity provider

os identity provider create
  [--remote-id <remote-id> [...] | --remote-id-file <file-name>]
  [--description <description>]
  [--enable | --disable]
  <name>
--remote-id <remote-id>

Remote IDs to associate with the Identity Provider (repeat option to provide multiple values)

--remote-id-file <file-name>

Name of a file that contains many remote IDs to associate with the identity provider, one per line

--description

New identity provider description

--enable

Enable the identity provider (default)

--disable

Disable the identity provider

<name>

New identity provider name (must be unique)

identity provider delete

Delete identity provider(s)

os identity provider delete
  <identity-provider> [<identity-provider> ...]
<identity-provider>

Identity provider(s) to delete

identity provider list

List identity providers

os identity provider list

identity provider set

Set identity provider properties

os identity provider set
  [--remote-id <remote-id> [...] | --remote-id-file <file-name>]
  [--description <description>]
  [--enable | --disable]
  <identity-provider>
--remote-id <remote-id>

Remote IDs to associate with the Identity Provider (repeat option to provide multiple values)

--remote-id-file <file-name>

Name of a file that contains many remote IDs to associate with the identity provider, one per line

--description

Set identity provider description

--enable

Enable the identity provider

--disable

Disable the identity provider

<identity-provider>

Identity provider to modify

identity provider show

Display identity provider details

os identity provider show
  <identity-provider>
<identity-provider>

Identity provider to display