The heat.httpd.heat_api_cloudwatch Module

WSGI script for heat-api-cloudwatch.

Script for running heat-api-cloudwatch under Apache2.

heat.httpd.heat_api_cloudwatch.init_application()[source]