Storage Drivers

log

Log the data.

mysql

Put the data into a SQLAlchemy database.

mysql+pymysql

Put the data into a SQLAlchemy database.

postgresql

Put the data into a SQLAlchemy database.

sqlite

Put the data into a SQLAlchemy database.